Enter your search terms:
Top
[rev_slider alias="home-main"]

Terms & Conditions

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Ethvert salg af vare- og tjenesteydelser fra Postyr Postproduktion ApS (i det følgende kaldet ”Postyr”) sker i henhold til nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, med mindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne.

 

TILBUD

Tilbud er gældende 30 dage fra datering af tilbudet med mindre andet er angivet. Aftaler ud over tilbud eller ordrebekræftelse er først bindende når Postyr har bekræftet dette.

 

BOOKING

Antal timer faktureres efter reelt forbrug, pr. påbegyndte time i henhold den til enhver tid gældende prisliste. Hvis dette er væsentligt mindre end det der er booket, forbeholder Postyr sig ret til at fakturere for den fulde tid. Ved kundens aflysning eller ændring af en booking forbeholder Postyr sig ret til at fakturere med 100% af prisen hvis det sker på selve dagen, 50% hvis det sker dagen før, eller 25%, hvis det sker indenfor 5 arbejdsdage.

 

ORDRER

Alle ordrer bør afgives skriftligt. Mundtlige ordrer kan accepteres, men Postyr påtager sig i så fald intet ansvar for eventuelle misforståelser. Alle ordrer effektueres på grundlag af disse salgs- og leveringsbetingelser.

 

BETALING

Betalingsbetingelserne er netto 8 dage. Lægges betalingen ikke rettidigt, forbeholder Postyr sig ret til at beregne en månedlig rente på 2% pr. påbegyndt måned af fakturaens slutbeløb til betalingen er modtaget.

 

OPBEVARING AF MATERIALE

Alt materiale, der bliver betroet Postyr, vil blive omhyggeligt behandlet og opbevaret – Postyr påtager sig dog intet ansvar for beskadigelse eller bortkomst af indleveret materiale, samt følgerne heraf. Ligeledes sker alle forsendelser på kundens egen regning og risiko. Det påhviler til enhver tid kunden at forsikre alt materiale, der leveres til Postyr. Opbevaring af originalmateriale m.v. er kundens risiko. Postyr opfordrer Kunden til at foretage sikkerhedskopier af materialet inden det leveres til Postyr.

 

VÆRNETING

Tvister mellem kunden og Postyr afgøres efter dansk ret ved de almindelige domstole med Københavns Byret som rette værneting.

 

FORCE MAJEURE:

Skulle leveringen være forhindret på grund af force majeure, fritager det Postyr for ethvert ansvar, og Postyr forbeholder sig ret til helt eller delvis at annullere aftalen, eller udskyde leveringen med den af forhindringen forårsagede forsinkelse, udover den i aftalen fastsatte leveringsfrist. Under force majeure henhører blandt andet arbejdskonflikter, krig eller militærindkaldelse, blokade, afspærringer, politiske uroligheder, statsindgriben af enhver art, mangel på drivkraftsmidler, strømsvigt, maskinsammenbrud eller omstændigheder i øvrigt, som ligger udenfor Postyrs kontrol og som påvirker Postyrs muligheder for at opfylde sin leveringsforpligtelse.

 

ANSVAR

Postyr har i intet tilfælde ansvar for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte eller afledt tab. Postyrs erstatningsansvar er dog i ethvert tilfælde begrænset således, at Postyr i intet tilfælde kan afkræves erstatning, der overstiger omkostningerne til anskaffelse af tilsvarende mængde råmateriale eller en erstatning, som ikke kan overstige prisen for det pågældende leverances udførelse hos Postyr, svarende til fakturaværdien. Postyr kan ligeledes ikke holdes ansvarlig for fejl som følge af forsinkelse eller fejlbehæftede leverancer fra underleverandører eller lignende forhold. Postyr kan ikke holdes ansvarlig for fejl, mangler, ødelæggelse eller beskadigelse af bånd eller andet materiale, for bortkomst eller følge af forsinkelse, medmindre at det kan godtgøres, at skadens årsag kan henføres til grov uagtsomhed, forsættelig handling eller tilsvarende forsømmelse fra Postyrs eller dets personales side.

 

KUNDENS ANSVAR

Det påhviler kunden straks efter modtagelse af leverancer fra Postyr, at leverancen er uden fejl og mangler. Kan kunden godtgøre, at leverancen ikke er kontraktmæssig er Postyr forpligtet til at foretage omlevering. Kunden er endvidere ansvarlig for det til Postyr leverede materiales tekniske kvalitet. Postyr kan derfor ikke gøres ansvarlig for skader eller mangler på materiale eller leverancen, som følge af fejlagtigt eller mangelfuld materiale. For videooverførsler foretaget på materiale, der er leveret af kunden, forbeholder Postyr sig ret til at rejse erstatningskrav over for kunden for eventuelle følgeskader på Postyrs produktionsudstyr. Det er kundens ansvar at sikre alle rettigheder til det materiale, der helt eller delvist skal indgå i et bestemt produkt. Kunden er ansvarlig og erstatningspligtig for omkostninger, som Postyr måtte blive påført som følge af tredjemands krav om brud på ophavsrettigheder eller lignende. Kunden er ene ansvarlig for ophavsretlige forhold for det indleverede materiale. Postyr kan derfor aldrig blive ansvarlig for kopi-, konverterings- og redigeringsarbejde bestilt af kunden. Ved leje af udstyr påhviler der lejer en selvrisiko på 5000 kr. Såfremt der er tale om tyveri fra en bil er selvrisikoen 10.000 kr.

 

REKLAMATION

Finder kunden ved leverancens modtagelse, at den aftalte mængde ikke er leveret fuldt ud, påhviler det køber straks efter modtagelsen, at underrette Postyr herom. Viser der sig mangler ved leverancen, må reklamationer, for at være gyldig, fremsættes skriftlig indenfor 8 dage.

 

PRIVATLIVSPOLITIK

Postyr forbeholder sig ret til at indhente og vedligeholde database med kundens personfølsomme information med henblik på at kunne opretholde dialog, fakturering, journalisering. Herunder (men ikke begrænset til) CPR-nr, CVR-nr, mailadresser, telefonnumre, fuld navn, adresse.

 

Se fuld privatlivspolitik her.